Coaching

Co to jest coaching ?

Coaching jest to świadomie zaplanowany dwustronny proces, którego celem jest rozwój umiejętności i kompetencji pracownika. Warunkiem coachingu jest określenie kierunku rozwoju, rzetelna ocena i regularna wymiana informacji dotyczących zarówno postępów, jak i obszarów wymagających poprawy. Generalnie coaching jest metodą stosowaną codziennie, przy czym jego intuicyjnej formie brakuje systematyczności i planowania.

Kiedy stosujemy ?

Coaching jako narzędzie menedżerskie może być stosowany tam, gdzie istnieje uświadomiona potrzeba i możliwość osiągnięcia lepszych wyników działań pracownika. Od osoby prowadzącej proces coachingu wymaga się dojrzałego podejścia do pracownika, jako osoby wymagającej wsparcia. Prawidłowy coaching wymaga, aby relacje w tym procesie były oparte na wzajemnym poszanowaniu osoby wraz z jej wiedzą i umiejętnościami.

Od osoby prowadzącej wymaga się odpowiedniego stylu zarządzania, w którym istnieją pozytywne obustronne relacje, sprzyjające takiemu prowadzeniu.

Jakie to daje efekty ?

Oczekiwanym rezultatem jest samodzielność w podejmowaniu efektywnych działań pracownika. Kształtowanie nowych umiejętności lub wzmacnianie istniejących wymaga czasu i systematyczności. Zamierzona na początku procesu zwiększona efektywność pracownika może zostać osiągnięta po pierwszych spotkaniach oceniających, jak i może nie osiągnąć nigdy oczekiwanego rezultatu. Efektywny coaching niesie korzyści obu stronom: pracownikowi i menedżerowi, który wzmacnia swoje umiejętności, i ma możliwość skorygowania dotychczasowego stylu pracy z podwładnymi.

Proponujemy Państwu usługę coachingu w zakresie:

1. Coachingu indywidualnego po szkoleniu.

Adaptacja nowej wiedzy do warunków organizacji wymaga wsparcia ze strony menedżera lub osoby zewnętrznej. Proces coachingu dotyczy zagadnień omawianych na szkoleniu a jego celem jest wdrożenie nowej wiedzy w praktyce codziennej pracy uczestnika. Rolę coacha zewnętrznego pełni trener prowadzący szkolenie. Zakres wsparcia odpowiada programowi szkolenia lub jest rozszerzony o obszary wymagające poprawy.

2. Coachingu w formie stałej lub okresowej opieki coach’a nad pracownikiem – menedżerem średniego lub wyższego szczebla w organizacji

3. Mentoringu w formie stałej lub okresowej opieki mentora nad menedżerami najwyższego szczebla w organizacji.

Dla osób, które mają być coachami dla swoich pracowników, proponujemy 2-dniowy warsztat

Temat: Skuteczny coaching

Program:

  1. Profesjonalny coaching – przygotowanie programu
  2. Etapy coachingu
  3. Określenie mocnych stron i obszarów wymagających poprawy
  4. Planowanie sesji spotkań z pracownikami
  5. Proces wypracowania rozwiązań – wiedza indywidualna i zespołowa
  6. Ocena skuteczności działań coacha
  7. Style zarządzania jako wsparcie coachingu
  8. Efektywna komunikacja w zespole i w organizacji
  9. Podsumowanie warsztatów
  10. Przygotowanie do wdrożenia nowych umiejętności w pracy

Grupa maksymalnie 20 osób

Nasi Klienci